Публічний договір про надання послуг

ВИЗНАЧЕННЯ

Адміністратор домену .UA — особа, що здійснює комплекс організаційно-технічних заходів, необхідних для забезпечення функціонування технічних засобів підтримки адресування, у тому числі серверів доменних імен українського сегменту мережі Інтернет та реєстру домену .UA в координації з міжнародною системою адміністрування мережі Інтернет, що спрямовані на систематизацію та оптимізацію використання, обліку та адміністрування доменів другого рівня, а також створення умов для використання простору доменних імен на принципах рівного доступу, захисту прав споживачів послуг Інтернет та вільної конкуренції.

Атестація — процедура перевірки Адміністратором осіб, які бажають укласти цей Договір та стати відповідно Реєстратором в розумінні цього Договору. В ході цієї процедури Адміністратором перевіряється наявність у таких осіб, зокрема, розділу, що стосується доменних імен на їх офіційному веб-сайті, контактних даних (адреса електронної пошти, поштова адреса, номер телефону), а також у разі необхідності, інших даних, що дають змогу ідентифікувати таку особу.

Веб-сайт «DRS» — офіційний веб-сайт Адміністратора, що розташований за адресою https://drs.ua/.

Реєстратор доменних імен — суб’єкт підприємницької діяльності, що згідно з відповідним Договором між ним та Адміністратором здійснює надання послуг, необхідних для технічного забезпечення делегування та функціонування доменних імен невизначеному колу осіб (Реєстрантів).

Реєстрант доменного імені — фізична або юридична особа, яка користується послугами Реєстратора з забезпечення делегування та функціонування доменних імен.

Реєстрація (делегування) доменного імені — процедура делегування нового доменного імені, яку здійснює (за замовленням та в інтересах Реєстранта) Реєстратор, результатом якої є закріплення за Реєстрантом на заздалегідь визначений термін права на використання відповідного доменного імені.

Продовження доменного імені — продовження реєстрації (делегування) доменного імені на новий заздалегідь визначений строк.

Службовий контакт — мережевий ідентифікатор з контактними даними Реєстратора, який використовується для доменного імені у випадках, коли Реєстрант не може надати необхідну інформацію або хоче зберегти конфіденційність свого володіння доменним ім’ям.

Заявка до Адміністратора на реєстрацію (делегування) чи продовження доменного імені — відповідний та такий, що відповідає технічним вимогам Адміністратора, запит на реєстрацію (делегування) чи продовження доменного імені, направлений від Реєстратора до автоматизованої системи реєстрації Адміністратора.

Регламент реєстрації доменних імен у відповідному домені — опис процедур та правил реєстрації (делегування) доменних імен, що опублікований Адміністратором в мережі Інтернет та є публічно доступним.

Регламент реєстрації IDN доменних імен в відповідному домені — опис процедур та правил реєстрації (делегування) IDN доменних імен, тобто таких, які містять символи кириличного алфавіту, що опублікований Адміністратором в мережі Інтернет та є публічно доступним.

Правовласник — фізична або юридична особа, яка за українським законодавством має відповідні права на використання знаку для товарів та послуг (торговельної марки) або добре відомого знаку в Україні, що діють на території України.

Ліцензіат — особа, якій Правовласником (Ліцензіаром) надане право використання знаку для товарів та послуг (торговельної марки) на підставі Ліцензійного договору (Ліцензія), що зареєстрований у встановленому законодавством порядку. Такий Ліцензійний договір повинен містити умову про передачу права на використання зареєстрованого знаку для товарів та послуг (торговельної марки) у доменних іменах, або зазначення, що право на реєстрацію (делегування) доменного імені передається за ліцензійним договором.

Блокування доменного імені — технічне унеможливлення використання доменного імені в мережі Інтернет. Виконується Реєстратором шляхом застосування відповідних технічних засобів.

IDN доменні імена (Internationalized Domain Names, Інтернаціоналізовані доменні імена) — доменні імена, що містять символи не латинського алфавіту, для перетворення яких в латинські символи використовується кодування PUNYCODE.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Даний документ є офіційною пропозицією (публічною офертою) суб’єкта господарської діяльності ТОВ «Сервіс Онлайн» (надалі іменується Адміністратор) і містить всі істотні умови надання послуг (ст. ст. 633, 641 та гл. 63 Цивільного кодексу України (далі — ЦК України).
1.2.1. Відповідно до п. 2 ст. 642 ЦК України, у разі прийняття викладених нижче умов та виконання вимог, передбачених у п. 1.2.2. Договору юридична або фізична особа (Акцептант), що проводить таким чином акцепт цієї оферти, стає Реєстратором.
1.2.2. Цей Договір може бути укладений в один із таких способів:
а) Шляхом підписання додаткової угоди до договору, що був укладений з Реєстратором до моменту опублікування цього Публічного договору;
б) Шляхом попереднього проходження Акцептантом атестації у Адміністратора та оплати Акцептантом першого рахунку, виставленого Адміністратором, за допомогою розрахункового рахунку, що містить реквізити, які дозволяють ідентифікувати Акцептанта, а саме — ідентифікаційний код для фізичної особи або код ЄДРПОУ для юридичної особи. Реєстратор самостійно несе відповідальність за достовірність зазначеної інформації.
1.3. Укладаючи Договір, Реєстратор підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений та згоден з його умовами, а також, у разі, якщо Реєстратор є фізичною особою-підприємцем, він дає дозвіл на обробку Адміністратором своїх персональних даних з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів, у тому числі підписаних за допомогою електронного цифрового підпису. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом наступних п’яти років після закінчення його дії. Знищення персональних даних є підставою для розірвання Договору і виконується на підставі письмової (паперової) заяви Реєстратора. У такому випадку, Договір розривається з дати, зазначеної у відповідному повідомленні Адміністратора. Крім цього, укладенням цього Договору Реєстратор підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних» про мету збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються юридичній особі ТОВ «Сервіс Онлайн» з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Реєстратор також погоджується з тим, що Адміністратор має право надавати доступ і передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Реєстратору, не змінюючи при цьому мету обробки персональних даних (наприклад, при реєстрації доменного імені). Обсяг прав Реєстратора як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий.
1.4. В кожному доменному імені (доменній зоні) діють Правила та/або Регламенти, розроблені відповідним Адміністратором домену, Сторони погодились використовувати в тексті Договору терміни, що запроваджені та визначені Правилами домену .UA, Регламентом домену .UA, Правилами та/або Регламентами інших доменних імен (відповідно до яких використовується відповідний термін);
1.5. Доменні імена за цим Договором реєструються за допомогою реєстраційної системи (надалі «DRS»), яка розташована за адресою https://drs.ua (http://drs.ua). Перелік доменних імен, які можна зареєструвати та їх розрахункова вартість наведені на веб-сайті «DRS». Веб-сайт «DRS» є публічним ресурсом, тобто таким, до якого є доступ невизначеному колу осіб 24 години на добу, 7 днів на тиждень.
1.6. При реєстрації доменних імен Сторони дотримуються умов, які визначені відповідними чинними Правилами/Регламентами відповідного домену, а також Політик та Правил позасудового вирішення доменних спорів;
1.7. Сторони погодились, що Правила/Регламенти відповідних доменних імен, та інші документи, які опубліковані на веб-сайті «DRS» та веб-сайтах відповідних адміністраторів, тобто такі, які публічно доступні будь-якому користувачу мережі Інтернет 24 години на добу, 7 днів на тиждень, не додаються до Договору в друкованому вигляді;
1.8. Реєстратор має намір надавати третім особам послуги, необхідні для технічного забезпечення делегування і функціонування доменних імен наступного рівня в доменних іменах, вказаних на веб-сайті «DRS».
1.9. Реєстратор, який уклав Договір за допомогою акцепту оферти (спосіб, зазначений у п 1.2.2. Договору), має право у будь-який час вимагати у Адміністратора текст Договору, а також акти виконаних робіт, з використанням засобів електронного цифрового підпису.
1.10. Сторони погодились підписувати акти, інші документи, які пов’язані з виконанням Договору власноручно або з використанням засобів електронного цифрового підпису. Підписання власноручно або з використанням засобів електронного цифрового підпису здійснюється за взаємною згодою Сторін.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. За цим Договором Адміністратор зобов’язується надати Реєстратору наступні адміністративно-технічні послуги (далі — Послуги):
2.1.1. послуги з адміністрування, делегування, внесення змін до відповідних реєстраційних баз доменних імен;
2.1.2. послуги з адміністрування, делегування, внесення змін та технічного супроводу доменів BIZ.UA, CO.UA, PP.UA.
Реєстратор зобов`язується прийняти та оплатити ці Послуги відповідно до умов даного Договору
2.2. При виконанні та/або тлумаченні положень цього Договору Сторони зобов’язуються неухильно керуватися чинним законодавством України та Правилами/Регламентами відповідних доменних імен.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. За цим Договором Адміністратор зобов’язується:
3.1.1. Надати Реєстратору повну, правдиву та точну інформацію про себе, зокрема контактну інформацію, своєчасно повідомляти Реєстратора про всі та будь-які зміни цієї інформації з метою збереження її повноти, правдивості та точності протягом всього терміну дії цього Договору;
3.1.2. Здійснювати всі необхідні дії з адміністрування та технічного супроводу домену неупереджено та чесно, на засадах рівності інтересів всіх членів української Інтернет-спільноти, та зважаючи на інтереси світової Інтернет-спільноти;
3.1.3. Делегувати доменні імена та вносити зміни у відповідні доменні імена своєчасно, у повній відповідності до Правил/Регламентів цих доменних імен;
3.1.4. Протягом всього строку дії цього Договору мати в своєму розпорядженні та використовувати для виконання своїх обов’язків за Договором комплекси технічних засобів та програмного забезпечення (далі — Сервер), які відповідають щонайменше таким вимогам:
3.1.4.1. Не менше трьох апаратно окремих серверів доменних імен, фізично розташованих в різних будівлях з незалежним електроживленням, та постійно (24 години на добу, 365 днів на рік) підключених до Інтернет некомутованими IP—каналами. IP—адреси цих серверів мають належати до різних автономних систем Інтернет;
3.1.4.2. Постійно підключений до мережі Інтернет сервер електронної пошти, який обслуговує електронні поштові скриньки адміністратора та технічних адміністраторів домену;
3.1.4.3. Постійно підключений до мережі Інтернет веб-сервер, що містить інформацію про Адміністратора та його послуги;
3.1.5. Мати в своєму розпорядженні Сервер із підтримкою протоколу EPP (технічні вимоги згідно міжнародного стандарту RFC).
3.1.6. Зберігати в повному обсязі, протягом необмеженого терміну всю інформацію та документи, що надані йому Реєстратором для надання послуг передбачених цим Договором.
3.1.7. Надавати Реєстратору необхідний консультаційний супровід з питань, пов’язаних з делегуванням та функціонуванням доменних імен;
3.1.8. Надати Реєстратору конфіденційну інформацію та відповідні інструкції, що необхідні для аутентифікації та авторизації Реєстратора в системі «DRS», як особи, яка має право вносити зміни до Реєстраційної бази відповідних доменних імен. Така інформація відправляється виключно у електронному вигляді на контактну електронну адресу або за допомогою адміністративної частини веб-сайту «DRS»;
3.1.9. Після усунення Реєстратором причини, за якої дія Договору була призупинена, відновити дію Договору.
3.1.10. Виконувати рішення комісій щодо доменних спорів згідно політики вирішення доменних спорів, .UA Політики вирішення спорів про доменні імена, а також інших Політик та Правил позасудового вирішення доменних спорів відповідних доменів.
3.2. За цим Договором Реєстратор зобов’язується:
3.2.1. Надати Адміністратору повну, правдиву та точну інформацію про себе, зокрема контактну інформацію, своєчасно повідомляти Адміністратора про всі та будь-які зміни цієї інформації з метою збереження її повноти, правдивості та точності протягом всього терміну дії цього Договору. Реєстратор дозволяє Адміністратору обробляти усі свої дані (в тому числі персональні дані, якщо Реєстратор є фізичною особою-підприємцем за законодавством України) з метою відображення таких даних для третіх осіб, в реєстрі доменних назв і адрес мережі українського сегмента мережі Інтернет.
3.2.2. Протягом всього строку дії цього Договору мати в своєму розпорядженні та використовувати для виконання своїх обов’язків перед Реєстрантами комплекси технічних засобів та Сервери, які відповідають щонайменше таким вимогам:
3.2.2.1. Не менше двох апаратно окремих серверів доменних імен, фізично розташованих в різних будівлях з незалежним електроживленням, та постійно (24 години на добу, 365 днів на рік) підключених до Інтернет некомутованими IP-каналами. IP-адреси цих серверів мають належати до різних автономних систем Інтернет;
3.2.2.2. Постійно підключений до мережі Інтернет сервер електронної пошти, який обслуговує електронні поштові скриньки персоналу Реєстратора;
3.2.2.3. Постійно підключений до мережі Інтернет веб-сервер, що містить інформацію про Реєстратора.
3.2.3. Мати в своєму розпорядженні програмне забезпечення, яке підтримує протокол EPP (технічні вимоги згідно міжнародного стандарту RFC).
3.2.4. Зберігати всю інформацію та документи, що надані йому Реєстрантами з метою делегування доменних імен, в повному обсязі, протягом термінів, передбачених відповідними договорами між Реєстратором та Реєстрантами та чинним законодавством України;
3.2.5. Роз`яснити Реєстрантам, що вся надана ними Реєстратору з метою делегування доменних імен інформація, буде постійно зберігатись в Базі даних. Актуальний стан даної інформації може бути публічно доступним в реальному часі через систему WHOIS або подібний сервіс.
3.2.6. Забезпечити наявність в угодах з Реєстрантами таких істотних положень:
3.2.6.1.Офіційного твердження Реєстранта про те, що інформація про себе, надана ним Реєстратору з метою делегування доменного імені, зокрема контактна інформація, є повною, правдивою та точною. 
3.2.6.2.Зобов’язання Реєстранта негайно повідомляти Реєстратора про будь-які зміни інформації, згаданої у пункті 3.2.6.1, з метою збереження її повноти, правдивості та точності протягом всього строку делегування доменного імені.
3.2.6.3. Офіційного твердження реєстранта про те, що він повідомлений та погоджується із складом та змістом персональних даних, які оброблятимуться; цілями та метою обробки, для яких призначаються персональні дані, а також правовими підставами для обробки; із передачею персональних даних Адміністратору як розпоряднику персональних даних (оператору) з метою виконання договору з реєстрації та супроводу доменного імені; із зберіганням Реєстратором та Адміністратором персональних даних протягом строку дії договору з реєстрації та супроводу доменного імені та/або з моменту створення Реєстратором запису про контакт в Реєстрі до моменту видалення контакту з Реєстру; із правом Адміністратора зберігати персональні дані Реєстранта після видалення контакту з Реєстру протягом строку позовної давності, визначеної законом, а також за необхідності використовувати їх як доказ з метою захисту своїх законних прав та інтересів, у тому числі у справах за участю Реєстратора та/або Реєстранта; про права Реєстранта як суб’єкта персональних даних, що передбачені чинним законодавством України та/або Загальним регламентом про захист даних, а також про те, що він знає та погоджується з тим, що актуальний стан такої інформації може бути публічно доступним в реальному часі через WHOIS або подібний сервіс. 
3.2.6.4.Процедури, яка забезпечує у разі розірвання договору між Реєстратором та Реєстрантом перехід доменного імені, делегованого Реєстранту, на обслуговування іншим реєстраторам без відміни делегування такого доменного імені.
3.2.6.5. Згоду дотримуватися політики вирішення доменних спорів, .UA Політики вирішення спорів про доменні імена, Правил до неї та Додаткових Правил Всесвітньої організації інтелектуальної власності до неї, а також інших Політик та Правил позасудового вирішення доменних спорів відповідних доменів;
3.2.6.6. Згоду на блокування, видалення або переделегування доменного імені у порядку, передбаченому .UA Політикою вирішення спорів про доменні імена, а також інших Політик та Правил позасудового вирішення доменних спорів.
3.2.7. Своєчасно та в повному обсязі, на умовах та в порядку, передбачених розділом 4 цього Договору, оплачувати послуги Адміністратора.
3.2.8. Не передавати параметри доступу до особистого кабінету в системі «DRS» третім особам. У випадку виявлення фактів компрометації параметрів і даних доступу до системи «DRS» Реєстратор зобов’язаний негайно повідомити про такі дії Адміністратора. 
3.2.9. Передбачити для Реєстрантів можливість реєстрації доменного імені на службовий контакт, в разі якщо Реєстрант бажає зберегти конфіденційність своїх контактних даних.
3.2.10. У випадку припинення дії Договору або його дострокового розірвання забезпечити можливість ідентифікації Реєстранта, якщо відповідне доменне ім’я було зареєстроване Реєстратором на службовий контакт.
3.2.11. Надавати відповідь на листи-повідомлення Адміністратора, відправлені ним на електронну поштову адресу Реєстратора, у термін, що не перевищує 3 (трьох) робочих днів.
3.2.12. Протягом строку дії даного Договору, Реєстратор зобов’язаний дотримуватися політики вирішення доменних спорів (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy), .UA Політики вирішення спорів про доменні імена (.UA Domain Name Dispute Resolution Policy), Правил до неї (Rules for .UA Domain Name Dispute Resolution Policy), Додаткових Правил Всесвітньої організації інтелектуальної власності до неї (World Intellectual Property Organization Supplemental Rules for .UA Domain Name Dispute Resolution Policy), а також інших Політик та Правил позасудового вирішення доменних спорів, а саме:
3.2.12.1. Надавати запитувану інформацію, включаючи підтвердження того, що спірне доменне ім’я було зареєстроване даним Реєстратором, що доменне ім’я зареєстроване особою або організацією, визначеною відповідачем у скарзі, надавати контактну інформацію реєстранта спірного доменного імені та, у разі необхідності, договори про реєстрацію та супровід доменних імен та інші пов’язані документи;
3.2.12.2. Не проводити зміну реєстранта, реєстратора спірного доменного імені під час розгляду скарги.
3.2.13. Вживати всіх можливих заходів для повідомлення реєстранта про закінчення терміну реєстрації домену та блокування доменного імені, якщо домен не був продовжений реєстрантом на наступний період. Вжити необхідних заходів для повідомлення реєстранта про процедури реєстрації доменних імен.
3.2.14. Надавати реєстрантам та третім особам роз’яснення щодо особливостей роботи публічних сервісів RDS (Registration Directory Service), WHOIS та інших, які є невід’ємною частиною реєстру.
3.2.15. Публікувати персональні дані реєстранта, адміністративного, фінансового та технічного контактів доменного імені в сервісі WHOIS виключно за бажанням відповідного контактата на підставі отриманої від нього згоди на їх поширення, висловленої у письмовій формі або у формі, що дає змогу зробити висновок про надання згоди.
3.3. За цим Договором Адміністратор має право:
3.3.1. Протягом усього терміну дії цього Договору у будь-який час перевіряти додержання Реєстратором умов, викладених у п. 3.2 цього Договору, в тому числі здійснювати вибіркові технічні перевірки функціонування обслуговуваних Реєстратором доменних імен;
3.3.2. У разі невиконання або неналежного виконання Реєстратором зобов’язань, передбачених п. 3.2 цього Договору, письмово вимагати (шляхом надсилання електронного листа на контактну електронну адресу Реєстратора) від Реєстратора усунення таких порушень у визначений Адміністратором термін.
3.3.3. Відмовити у наданні Послуг, якщо не виконуються вимоги п. 3.2.2.1 Договору.
3.3.4. Відмовити у реєстрації доменного імені, якщо сервери доменних імен Реєстратора не налаштовані на підтримку доменного імені, яке реєструється.
3.3.5. Відмовити у наданні Послуг, якщо Реєстратор має заборгованість перед Адміністратором, як фінансову, так і документальну, крім випадків передбачених цим Договором та Додатками до нього.
3.3.6. Відмовити у наданні Послуг, якщо порушуються Правила/Регламенти відповідного домену.
3.3.7. Виконати процедуру видалення доменних імен, щодо яких прийняте відповідне рішення суду, яке набрало законної сили. Таке видалення доменних імен здійснюється шляхом їх блокування строком на 30 діб із подальшим видаленням.
3.3.8. Виконати процедуру блокування доменних імен із подальшим видаленням у випадку надання Реєстрантом недостовірної інформації щодо особи Реєстранта або явних порушень такою реєстрацією чинного законодавства України.
3.3.9. У випадку припинення дії цього Договору або його дострокового розірвання, передати доменні імена, які обслуговувалися Реєстратором відповідно до цього Договору, іншому реєстратору для безперебійного функціонування доменних імен.
3.3.10. В односторонньому порядку вносити зміни та/або доповнення в Договір та Додатки/Додаткові угоди до нього, з одночасним повідомленням Реєстратора про такі зміни не пізніше 30 календарних днів до дати, коли такі зміни та/або доповнення мають вступити в силу та з обов’язковою публікацією таких змін на веб-сайті Адміністратора.
3.3.11. У випадку невиконання Реєстратором умов передбачених п. 3.2.11. цього Договору Адміністратор має право передати доменні імена, які обслуговувалися Реєстратором відповідно до умов цього Договору, іншому реєстратору для безперебійного функціонування доменних імен, та одночасно розпочати процедуру дострокового розірвання Договору з Реєстратором. 
3.3.12. Проводити рекламні кампанії, що пов’язані з наданням послуг за цим Договором.
3.3.13. У випадку звернень до Адміністратора з боку третіх осіб, Реєстратор зобов’язаний надати письмову відповідь протягом 2 (двох) робочих днів з моменту отримання запиту від Адміністратора. У разі відсутності відповіді з боку Реєстратора, Адміністратор має право здійснити блокування домену.

4. ВЗАЄМОРОЗРАХУНКИ ЗА ДОГОВОРОМ

4.1. Оплата Послуг Адміністратора здійснюється Реєстратором шляхом попередньої сплати (авансу) безготівковим перерахуванням коштів на поточний рахунок Адміністратора або за допомогою веб-сайту «DRS», тобто іншими доступними формами оплати, які опубліковані на веб-сайті «DRS».
4.2. За надання Послуг, передбачених п. 3.1.7 та п. 3.1.8 цього Договору, Реєстратор, який на момент укладання цього Договору не має інформації, зазначеної в п. 3.1.8 цього Договору, або якщо дія Договору була призупинена, сплачує Адміністратору вартість підключення до системи та аванс, які передбачені тарифним планом, опублікованим у відповідному розділі «Тарифи» на веб-сайті «DRS».
4.3. За послуги Адміністратора, передбачені п. 3.1.3 цього Договору, Реєстратор оплачує згідно вартості відповідного доменного імені та окремо за кожну операцію, виходячи з розрахунку:
4.3.1. Делегування доменного імені — Собівартість + Комісія;
4.3.2. Продовження строку дії доменного імені на один рік — Собівартість + Комісія;
4.3.3. Перенесення доменного імені від іншого реєстратора — Собівартість + Комісія;
4.3.4. Перенесення доменного імені до іншого реєстратора — Собівартість + Комісія;
4.3.5. Зміна інформації в доменному імені — Собівартість + Комісія;
4.3.6. Відновлення доменного імені, якщо це можливо — Собівартість + Комісія;
4.3.7. Відміна делегування доменного імені, якщо це можливо — Собівартість + Комісія.
4.4. Собівартість — це відповідна вартість доменного імені відповідно до Угод, які укладені між Адміністратором та відповідними Реєстрами (Адміністраторами) доменних імен, а також відповідна вартість доменів BIZ.UA, CO.UA, яка зазначена на веб-сайті «DRS». Якщо собівартість операції дорівнює 0,00 грн. (нуль гривень 00 копійок), Комісія не утримується.
4.5. Комісія — це винагорода Адміністратора за надання послуг, передбачених п. 3.1.3 цього Договору. Розмір Комісії визначається згідно з тарифним планом, опублікованим у відповідному розділі «Тарифи» на веб-сайті «DRS» . 
4.6. Загальна вартість послуг, що складається з Собівартості та Комісії, публікується в особистому кабінеті на веб-сайті «DRS» та відображається в Актах про надання послуг, які надаються Реєстратору кожен місяць.
4.7. Адміністратором може бути наданий кредитний ліміт Реєстратору у разі наявності відповідної можливості та згоди Сторін. Порядок та умови надання кредитного ліміту визначаються згідно з тарифним планом та опубліковані у відповідному розділі «Тарифи» на веб-сайті «DRS».
4.8. Щомісячно, першого числа поточного місяця, Адміністратор складає Акт здачі-прийняття виконаних робіт (надання послуг) (далі — Акт), який містить вартість та обсяг послуг, фактично наданих Адміністратором Реєстратору за минулий календарний місяць. У разі неотримання Реєстратором Акту (та рахунку, якщо є заборгованість), він зобов’язується оплатити надані послуги протягом 10 календарних днів з моменту публікації рахунку на веб-сайті «DRS», доступ до якого, як і до відповідного Акту, здійснюється за індивідуальним логіном та паролем, який направляється на контактну електронну адресу Реєстратора згідно п 3.1.8, а Акт підписати та направити Адміністратору.
4.9. Сплата рахунку, або внесення авансу підтверджує отримання в повному обсязі послуг, які були надані до моменту сплати рахунку або внесення авансу та прийняття їх, як виконаних належним чином. За такі послуги повернення коштів неможливе.
4.10. Якщо у Реєстратора є обґрунтовані заперечення щодо обсягів та/або вартості наданих йому послуг, Реєстратор зобов`язаний протягом 5 (п’яти) робочих днів від дати одержання ним Акту надати Адміністратору письмову мотивовану відмову від його підписання. У разі відсутності таких заперечень Реєстратор зобов’язаний у той же строк підписати Акт та повернути Адміністратору один примірник такого Акту. У разі неодержання Адміністратором підписаного Реєстратором Акту або мотивованої відмови від його підписання у строк 15 (п’ятнадцять) робочих днів з дати його надіслання, Акт вважається підписаним, послуги вважаються такими, що прийняті без жодних зауважень, та підлягають оплаті на підставі одностороннього Акту Адміністратора, який повинен направлятися Реєстратору поштою, з повідомленням про вручення. 
4.11. У разі не підписання Реєстратором направленого йому на підпис Акту протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів з дати надіслання Адміністратором відповідного Акту, Адміністратор має право без направлення Реєстратору жодних повідомлень призупинити дію Договору. У цьому випадку Адміністратор не несе відповідальності за можливі збитки Реєстратора, спричинені такими діями. Відновлення надання Послуг за цим Договором відбувається згідно п. 3.1.9.
4.12. У разі, якщо зафіксована в Акті фактична вартість послуг за звітний місяць буде меншою за суму попередньої оплати за відповідний місяць, надлишок суми попередньої оплати зараховується як попередня оплата на поточний місяць.
4.13. З урахуванням положень п. 3.2.7 цього Договору, перерахунок коштів, сплачених Реєстратором згідно п. 4.3 цього Договору за фактично надані Адміністратором послуги, у випадку припинення дії цього Договору або його дострокового розірвання, не проводиться, і такі кошти поверненню не підлягають.
4.14. При проведенні Адміністратором рекламних кампаній Реєстраторам буде відправлено «промо-код» на контактні електронні адреси. Для участі у рекламній кампанії Реєстратор зобов’язаний вказати промо-код відповідно до додаткових інструкцій.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За невиконання та/або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та цим Договором.
5.2. У разі невиконання та/або неналежного виконання зобов’язань за цим Договором, винна Сторона зобов’язана відшкодувати іншій Стороні всі завдані таким невиконанням та/або неналежним виконанням прямі збитки.
5.3. За будь-яких умов Сторони не несуть відповідальності за дії Реєстрантів, що пов`язані з делегуванням доменного імені, якщо такі дії порушують права та законні інтереси третіх осіб.
5.4. За будь-яких умов ні Адміністратор, ні Адміністратор відповідного домену, ні Оператор реєстру відповідного домену не несе відповідальності за можливі порушення прав та законних інтересів третіх осіб внаслідок делегування доменного імені та/або внаслідок розміщення в Реєстраційній базі відповідного домену інформації про Реєстратора, Реєстрантів та доменні імена.
5.5. У разі порушення Реєстратором строків розрахунків по Договору він сплачує Адміністратору пеню, в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період, за який сплачується пеня, від суми заборгованості за кожен день прострочення.
5.6. Відповідно до вимог ст. 232 Господарського кодексу України, Сторони погоджують, що нарахування штрафних санкцій, передбачених п. 5.5 Договору, не обмежується 6-місячним строком, а нараховується і сплачується за весь час прострочення виконання зобов’язання.
5.7. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторін від виконання ними своїх зобов’язань по Договору.
5.8. У разі порушення Реєстратором строків визначених п. 3.3.13 Договору, Адміністратор не несе відповідальності за можливі збитки спричиненні блокуванням.

6. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

6.1. Персональні дані фізичних осіб у розумінні Закону України «Про захист персональних даних», Реєстратор використовує (в тому числі передає для реєстрації доменних імен) після отримання відповідної згоди Реєстранта згідно до законодавства України на таких умовах:
6.1.1. Метою (цілями) обробки персональних даних Адміністратором є виконання договорів, укладених між Реєстраторами та реєстрантами на користь останніх з метою реєстрації та супроводу доменних імен в доменах.
6.1.2. Спосіб (характер) обробки персональних даних Адміністратором є зберігання, зміна, використання, поширення, опублікування, упорядкування, псевдонімізація, видалення персональних даних.
6.1.3. Категорії суб’єктів, персональні дані яких обробляються Адміністратором: реєстранти доменних імен.
6.1.4. Обсяг (тип) персональних даних, що підлягає обробці: прізвище, ім’я, по батькові, поштова адреса, телефон, електронна адреса.
6.1.5. Мінімальний строк обробки персональних даних Адміністратором – протягом строку обслуговування домену, а також після видалення домену, протягом строку позовної давності, визначеної законом та використовувати їх як доказ у відповідних органах у разі виникнення суперечок.
6.2. Якщо Реєстратор передав Адміністратору персональні дані у розумінні Закону України «Про захист персональних даних», Адміністратор має право виступати розпорядником бази персональних даних, що є частиною реєстру доменних назв і адрес мережі українського сегмента мережі Інтернет, на підставі закону. Такі дані, у відповідності до вимог законодавства, що регулює правовідносини, пов’язані із захистом персональних даних, є захищеними в реєстрі доменних назв і адрес мережі українського сегмента мережі Інтернет. Адміністратор має право залучати до розпорядження цими даними співрозпорядників на підставі договорів та/або закону. Усі правовідносини, пов’язані із обробкою та захистом персональних даних регулюються відповідним законодавством.
6.3. Реєстратор є відповідальним за повідомлення реєстрантів в момент отримання від них персональних даних про склад, мету, строк обробки, а також про їх передачу Адміністратору як розпоряднику персональних даних. Реєстратор є відповідальним за отримання від Реєстранта згоди на обробку персональних даних та їх поширення шляхом опублікування в сервісі WHOIS.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Сторони погодилися, що в разі виникнення форс-мажорних обставин (дії непереборної сили, яка не залежить від волі Сторін), включаючи дії державних органів України, які унеможливлюють виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором, пожежі, повені, інші стихійні лиха, Сторони звільняються від виконання своїх зобов’язань за цим Договором на час дії зазначених обставин. У разі коли дія зазначених обставин триває більш як 30 (тридцять) календарних днів, кожна із Сторін має право розірвати цей Договір. За таких обставин жодна із Сторін не несе відповідальності за таке розірвання за умови, що вона повідомить про це іншу Сторону не пізніш як за 15 (п`ятнадцять) календарних днів до розірвання. Достатнім доказом дії форс-мажорних обставин є документ, виданий компетентними органами. Виникнення зазначених обставин не є підставою для відмови Реєстратора від відшкодування ним витрат Адміністратора, пов’язаних з виконанням останнім своїх зобов`язань за цим Договором до виникнення форс-мажорних обставин.

8. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1. Цей Договір набуває чинності з моменту виконання умов, передбачених у п. 1.2.2 Договору, і діє необмежений час до моменту його письмового розірвання згідно п. 8.2, 8.3, а в частині проведення розрахунків по Договору — до повного їх завершення.
8.2. Цей Договір може бути достроково розірваний за згодою Сторін, з письмовим повідомленням про це іншої Сторони не менш як за 30 (тридцять) календарних днів до запланованої дати розірвання Договору, а також у судовому порядку за позовом однієї із Сторін у разі невиконання та/або неналежного виконання іншою Стороною зобов’язань за цим Договором.
8.3. Адміністратор має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку у випадках:
8.3.1. Систематичного невиконання та/або неналежного виконання Реєстратором зобов’язань передбачених п. 3.2 цього Договору. Сторони погоджуються, що систематичним невиконанням та/або неналежним виконанням за цим Договором буде вважатися ситуація, коли Реєстратор допустив два або більше випадки невиконання та/або неналежного виконання відповідних зобов`язань;
8.3.2. Невиконання Реєстратором у встановлені терміни вимог Адміністратора, направлених йому згідно п. 3.3.2 цього Договору;
8.3.3. Систематичного невиконання Реєстратором своїх зобов’язань перед Реєстрантами.
8.3.4. У випадку настання форс-мажорних обставин, відповідно до розділу 7 цього Договору. 
8.3.5. У випадку, передбаченому п. 3.3.11. цього Договору. 
8.4. Повідомлення про одностороннє розірвання цього Договору на підставах, визначених його умовами, відбувається шляхом направлення Адміністратором офіційних листів на юридичну та/або електронну адреси Реєстратора для офіційних повідомлень, не менш як за 30 (тридцять) календарних днів до такого розірвання.
8.5. Через 30 (тридцять) календарних днів після відправлення відповідного офіційного повідомлення, Договір вважається розірваним.
8.6. Розірвання Договору не звільняє Сторони від відповідальності за порушення зобов’язань перед третіми особами та один перед одним.

9. РОЗВ`ЯЗАННЯ СПОРІВ

9.1. Сторони намагаються розв’язати усі суперечності, що виникають у зв’язку з даним Договором шляхом переговорів.
9.2. Якщо Сторони неспроможні вирішити спори або розв’язати суперечності, що виникають у зв’язку з даним Договором шляхом переговорів, то такі спори або суперечності мають бути розглянуті в судовому порядку відповідно до чинного законодавства.

10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Адміністратор є платником податку на прибуток на загальних підставах та платником податку на додану вартість згідно норм Податкового кодексу України.
10.2. Будь-які зміни та/або доповнення до цього Договору, в тому числі зміни, що стосуються вартості надання послуг за цим Договором, вступають в силу лише в разі попереднього повідомлення Адміністратором Реєстратора про такі зміни та/або доповнення шляхом відправлення листа на електронну поштову адресу Реєстратора не пізніше 30 календарних днів до дати, коли такі зміни та/або доповнення мають вступити в силу та публікації таких змін на веб-сайті Адміністратора. Якщо від Реєстратора не надійшло заперечень протягом 10 календарних днів з моменту отримання ним листа від Адміністратора на електронну поштову адресу Реєстратора, зміни вважаються прийнятими Реєстратором та стають невід’ємною частиною Договору. 
10.3. Усі попередні редакції цього Договору та/або Додатки/Додаткові угоди до нього, а також домовленості та листування втрачають силу після набуття чинності цим Договором відповідно до умов п. 8.1.

11. РЕКВІЗИТИ АДМІНІСТРАТОРА:

ТОВ «Сервіс Онлайн»
Поштова адреса: 49000, м. Дніпро, А/С 177
Юридична адреса: 49102, м. Дніпро, вул. Данила Галицького, 7, кв. 91
Тел./Факс: +380 44 5933225, +380 56 7872300
Факс: +380 44 5937569
Офіційний веб-сайт: https://drs.ua 
Контактний e-mail: support@drs.ua
Актуальні контактні дані цілодобово доступні за адресою: https://drs.ua 
Код ЄДРПОУ: 33383990
П/р UA283052990000026009050280023
ІПН: 333839904677
Свід. платника ПДВ № 04609375
Бухгалтер: (044) 5933225, (056) 7872300, billing@drs.ua
Директор: С.В. Булах